За проекта

Проект ROBG-476 „Дунав- река с много обща история“, стартира своето изпълнение на 07.09.2018. Селектиран е в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения на Програма „Интерег V-A Румъния- България“ 2014-2020. Явява се пряко продължение и надграждане на постигнатото по проект „Дунав- река с много история“ ROBG-6. Проектът е с период на изпълнение 18 месеца.

Партньорството по проект включва двама партньори:
Водещ бенефициент Фондация „Отворена длан“, България, Плевен и
Партньор 2: Окръжен музей Телеорман, Александрия, Румъния.
Акроним на проекта: DARILOCHI
Регистрационен номер: ROBG-476
Стойност на финансиране от ЕС: 424,587.50 Евро
Приоритетна ос: 2 Зелен регион.

Изходни индикатори на приоритетната ос:

 1. Брой на създадените интегрирани туристически продукти/услуги;
 2. Брой на общите стратегии, политики или планове за управление на валоризацията (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиво икономическо използване;

Индикатори за резултат на приоритетната ос:

 1. Брой туристи пренощували в Трансграничния регион;
 2. Натура 2000 места в трансграничната зона с координирани инструменти за управление.

Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното и културно наследство.

Основна цел на проекта:

 • Подобряване устойчивото развитие, защитата, съхранение и популяризиране на културното наследство и подобряване на социално-икономическа ситуация в Избираемата зона, чрез прилагането на иновативни и дългосрочни мерки и дейности.

Специфични цели на проекта:

 • Извършване на проучване на обекти, част от културното и историческо наследство с обща история в региона;
 • Изработване на съвместна авторска стратегия за защита, развитие, съхранение и популяризиране на културното наследство;
 • Изработване на уникални и единствни по рода си умалени обемно- пространствени модели част от културното и историческо наследство с обща история между страните, разположени от двете страни по поречието на р. Дунав;
 • Дигитализация на проучените обекти, част от културното и историческо наследство в региона;
 • Създаване на Android® и iOS® приложения с информация за проучените обекти;
 • Създаване на два интегрирани туристически продукта;
 • Повишаване информираността и популяризирането на трансграничния регион относно културно- историческите обекти намиращи се в Южна Румъния и Северна България, повишаване на туристическия поток и броя нощувки в региона чрез прилагането иновативни и дългосрочни мерки и дейности;
 • Други съпътсващи.

Основни дейности по проект:

 • Подготовка на проектното предложение;
 • Създаване на съвместен комитет за управление на проекта;
 • Администриране и управление на проекта;
 • Информация и публичност:

– Изработване и разпространение на информационни и промоционални материали;
– Пресконференции и медийна кампания включваща радио и телевизионни излъчвания;
– Създаване на интернет страница;
– Разработване на мобилни приложения за Android и IOS съдържащи подробна информация за трансграничната зона и културно- историческите обекти намиращи се на нейна територия. За всеки един от проучените обекти ще има подробна пътна карта и GPS координати за неговото разположение;
– Изработка и разпространение на двуезичен документален филм.

 • Определяне и проучване на 18 бр. обекта с обща история, част от културното и историческо наследство на Р.България и Р.Румъния, пропорционално разделени по 9 на страна и изработване на съвместна авторска стратегия за защита, развитие, съхранение и популяризиране на културното наследство. Дейността ще бъде извършена от съвместен екип от историци от Р.България и Р.Румъния под ръководството на директора на Регионален исторически музей Плевен;
 • Дигитализиране на проучените 18 бр. обекта и създаване на техни 360° образи. По този начин ще се запази, съхрани и популяризира културното наследство в региона за векове напред по един нов начин. Ще се създаде нов вид дигитален туризъм и съвременен научен продукт с достъп и разпространение в дигитална среда от всяка точка и по всяко време;
 • Изработване на 18 бр. умалени обемно- пространствени модели на обекти с обща история между страните и част от тяхното културно и историческо наследство;
 • Провеждане на 8 бр. изложби по проект. Изложбите ще бъдат пропорционално разделени по 4 на територията на Северна България и 4 на територията на Южна Румъния и с продължителност не по- малка от 7 дни всяка. Планираният брой посетители за осемте изложби е не по-малко от 11 000 души.

Очаквани резултати по проект:

 • Проучени 18 обекта с обща история, част от културното и историческо наследство на Избираемата зона;
 • Дигитализация на проучените 18 обекта с обща история;
 • Разработен 1 съвместна стратегия за защита, развитие, съхранение и популяризиране на културното наследство;
 • Изработени 18 бр. реалистични 3D модели на проучените обекти;
 • Проведени 8 бр. изложби на територията на Избираемата зона;
 • Проведена обширна информационна кампания в съответствие с изискванията на Регламентите на ЕС и в съответствие с Наръчника за визуална идентичност по Програмата с цел информиране на общността относно съществуващото културно наследство в региона, неговото популяризиране, опазване, съхранение и развитие с очакван брой крайни ползватели над 100 000 души;
 • Разработени 2 съвместни интегрирани туристически продукт/ услуга;
 • Създаден нов вид дигитален туризъм;
 • Надграждане и разширяване обхвата на проект ”Дунав-река с много история”, ROBG-6;
 • Увеличаване на нощувките в Трансграничния регион с 80 бр.
 • Увеличаване на посетителите в подкрепените по проект обекти с 110 бр.
ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.