Културно исторически обекти

България и Румъния

Република Румъния

Обхват на програмата – седем окръга: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца.

Република България

Обхват на програмата – осем области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.

Водещ бенефициент

Фондация „Отворен длан“
open.hand.foundation01@gmail.com
Председател: г-н Христо Таслаков

Бенефициент

Окръжен музей Телеорман,
Република Румъния, окръг Телеорман

muzjudteleorman@yahoo.com
Директор: г-н Павел Миря

ЗА ПРОГРАМАТА

ИНФОРМАЦИЯ

Програма Interreg V–A Румъния-България, е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (EФРP).
Целта на програмата е да се развие граничната зона между Р.Румъния и Р. България чрез финансиране на съвместни проекти.

Общият бюджет на програмата за целия 7 годишен програмен период е 258.504.126 евро, от които 215.745.513 евро са осигурени от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Останалата сума в размер на 42,758,613 евро представлява национален принос.
Проектите са финансират, като следва:
85% от Европейския фонд за регионално развитие (EФРP),
13% национално съфинансиране (Румъния и България) и
2% собствено участие.

Териториален обхват на Програмата:
Република Румъния – седем окръга:
Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца.

Република България – осем области:
Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.

Проект „Дунав-Река с много обща история“ ROBG-476 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.